آزمایشات

نام روش اندازه گیری
CELL COUNTER
نام های مشابه
ائوزينوفيل خون در ميلي متر مكعب
نوع نمونه
Whole Blood(EDTA) 
حجم نمونه
2
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
'2-8
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
72h
تماس با ما
ساعات کاری
شبکه های اجتماعی