آزمایشات

نام های مشابه
ويتامين B12
نوع نمونه
Ser/P(E,C,Na-H,Li-H,NH4-H,K-Oxalate,Na-F)
حجم نمونه
0.3
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
2-8'
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
2day
تماس با ما
ساعات کاری
شبکه های اجتماعی